Bun venit în Comuna Șugag

Obligatiile Persoanelor Fizice si Juridice cu Privire la Registrul Agricol

OBLIGAȚIILE PERSOANELOR FIZICE Șl JURIDICE CU PRIVIRE LA REGISTRUL AGRICOL

 

În scopul asigurării unei evidențe unitare cu privire la categoriile de folosință a terenurilor, a mijloacelor de producție agricolă și a efectivelor de animale care contribuie Ia dezvoltarea agriculturii și buna utilizare a resurselor locale, autoritățile administrației publice locale ale comunelor, ale orașelor și ale municipiilor organizează întocmirea și ținerea Ia zi a registrului agricol.

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare, vă aducem la cunoștință că persoanele fizice și juridice au obligația de a declara pentru înscrierea în Registrul agricol, datele privind componența gospodăriei/exploatației agricole, suprafețele de terenuri agricole, utilajele agricole, animalele, pomii fructiferi și construcțiile pe care le exploatează sau le dețin în proprietate pe raza comunei Șugag.

Termenele la care persoanele fizice și juridice au obligația să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:

  1. între 5 ianuarie și ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosință,clădirile și mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică, mașinile, utilajele și instalațiile pentru agricultură și silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum și modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le dețin, ca urmare a vânzăriicumpărării, a produșilor obținuți, a morții sau sacrificării animalelor ori a altor intrăriieșiri;
  2. între I și ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosință a terenului, suprafețele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;
  3. persoanele fizice și juridice au obligația să declare date pentru a fi înscrise în registrul agricol și în afara acestor intervale de timp,în termen de 30 de zile de la apariției oricărei modificări.

În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declarațiile la termenele prevăzute mai sus, se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu mențiunea corespunzătoare la rubrica „semnătura declarantului”

Inscrierea în registrul agricol a datelor se face pe baza declarației date pe propria răspundere sau pe bază de documente,de capul gospodăriei sau;în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei, care dispune de capacitate deplină de exercițiu.

Înscrierea în registrul agricol a datelor privind clădirile și terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum și a schimbării categoriei de folosință se poate face numai pe bază de documente anexate Ia declarația făcută sub semnătura capului gospodăriei sau,în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei, sub sancțiunea nulității.

Potrivit art. 20 alin I din OG nr. 28/2008 nedeclararea,la termenele și în forma stabilită,a datelor care fac obiectul registrului agricol, refuzul de a prezenta documentele și evidențele necesare în vederea verificării realității datelor, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 lei la 500 Iei, în cazul persoanelor fizice, respggtiv cu amendă de la 300 Iei la 1500 lei, în cazul persoanelor juridice.

 

PRIMAR,

JINAR CONSTANTIN

Comments are closed.

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close